Digitální časomíra RSH1

 

Zobrazovače: výška číslic 27cm ( deska 31 x 20cm )

 

Barva: standardně skóre v červené, čas žluté ( sestaveno ze supersvítivých led )

 

Čas ve tvaru MINUTY:VTEŘINY , skóre dvoumístné ( maximální údaj 99   99 )

 

Napájení RSH1: zdroj 230V AC / 12V, 5A, 60W ( při maximálním jasu je spotřeba cca 45W )

 

Napájení ovladače: 4x monočlánek AA ( nejsou součástí zásilky )

 

Šetření baterií ovladače: po 10 vteřinách od posledního stisku se ovladač sám vypne. Ovladač má modře podsvícený grafický LCD.

 

Návod k ovládání časomíry RSH1

 

 

Po zapnutí zapájení časomíry budou červené i žluté zobrazovače zhasnuty. Časomíra si pamatuje poslední skóre a čas ( čas běží na základě obvodu reálných hodin, podobně jako v pc, i po vypnutí napájení ). Časovat lze vzestupně i sestupně v rozsahu 99 minut a 59 vteřin s možností automatického zastavování času v předem nastavených intervalech / časech – funkci zastavování lze kdykoliv aktivovat/deaktivovat.

 

Stiskem tlačítka jas+ nebo jas- budou rozsvíceny ( v tomto případě nebude jas změněn).

 

Rozsvícení zobrazovačů je rovněž možné odesláním nějakého povelu, např. START, STOP, NULOVÁNÍ, přičtení/odečtení skóre.

 

 

Zapnutí ovladače

 

Krátkým stiskem tlačítka ovladač zapneme bez vykonání dané funkce. Na LCD bude zobrazeno: Časomíra verze 1.1

 

Delším stiskem konkrétního tlačítka se provede daná operace a na LCD bude krátce zobrazena ( např. START, STOP, NULOVÁNÍ, …)

 

 

Přičítání / odčítání bodů, změna skóre

 

Přičtení skóre: šipkou nahoru

 

Odečtení skóre: šipkou dolu

 

Přepínání mezi HOSTÉ / DOMÁCÍ: vždy jedním stiskem M ( Multi Switch )

( po zapnutí ovladače bude přepnuto na DOMÁCÍ, tj. stiskem šipky po zapnutí ovladače se změní stav bodů pro DOMÁCÍ. )

 

Na časomíře se dá nastavit, jak dlouho bude blokován vstup pro stejný povel změny skóre  – viz funkce V8910 / 8911, tj. při dvojitém stisku se změní skóre pouze o 1.

 

 

Spuštění / zastavení časování, nulování

 

Spouštění / startování času: stiskem červeného tlačítka F ( Fast Start ) a čas běží dál

 

Zastavení / stop: stiskem /

 

Nulování: stiskem zalomené šipčičky ( vpravo vedle / )

( čas lze vynulovat pouze pokud je zastavený. Pokud běží, vynuluje se pouze skóre, pokud je nulování skóre při časování povoleno – viz níže, funkce V:8921 )

 

Zhasnutí zobrazovačů

 

Zhasnutí zobrazovačů: stiskem vypínacího symbolu ( pod tlačítkem M )

( časování, uchování skóre i času je zachováno při zhasnutých zobrazovačích a dokonce i při výpadku napájení, obvod RTC v řídící desce časomíry má záložní akumulátorek )

 

Čas se zastaví automaticky, jakmile překročí zobrazitelnou hodnotu 99:59

 

 

MENU - nastavení

 

Nastavení – MENU a systémové funkce: cca 2vteřinovým podržením obrazovky (vlevo od tlačítka F).

 

Po 2 vteřinách se zobrazí: Nastavení času a dole V: s blikajícím kursorem. Zadáním požadované funkce a potvrzením ( OK ) se nastavení odešle do časomíry a ovladač přejde do základní nabídky ( zobrazeno Časomíra ).

 

Chybně zadané číslo funkce vymažeme krátkým stiskem obrazovky. Stiskem na první pozici nastavení ukončíme.

 

Podržením obrazovky ( v základní nabídce ) na delší dobu ( cca 5 vteřin ) se dostaneme do rozšiřující nabídky Zastavovat čas - automaticky zastavovat čas. Stiskem / vybíráme mezi povolit / zakázat. Pokud bude povoleno, pak se časování zastaví při shodě s přednastaveným časem.

 

Krátkým stiskem obrazovky se dostaneme do následujícího nastavení Časovat dolu. Stiskem / vybereme mezi povolit / zakázat. Funkce slouží k přepnutí časování NAHORU / DOLU. Nastavení je uloženo do vnitřní EEPROM v ovladači.

 

Na časomíře se nové nastavení projeví až po provedení funkce ( START, STOP, NULOVÁNÍ, přičítání/odčítání skóre ).

V případě NULOVÁNÍ při zapnutém časování dolu se nulovacím časem rozumí presetová hodnota odeslaná funkcí V:84XX, kde XX je čas v minutách – více v seznamu V funkcí.

 

Krátkým stiskem obrazovky se z nastavení Časovat dolu dostaneme do Vynulovat čas ( po stisku OK vynuluje čas, skóre bude zachováno ) a dalším stiskem obrazovky přejdeme do nastavení Nulovat skóre ( stiskem OK vynuluj skóre, čas nezmění ).

 

Dalším stiskem obrazovky bude nastavení ukončeno a ovladač přejde do základní nabídky (na LCD bude zobrazeno Časomíra verze 1.1). Stejně tak jako po stisknutí OK nebo po 5 vteřinách od posledního stisku tlačítka.

 

 

 

Seznam funkcí V ( všechna nastavení jsou uložena do trvalé EEPROM paměti v časomíře )

 

V:00XX – na displeji času zobraz čas XX:00 ( XX jsou minuty )

 

V:80XX – všechny tři zastavovací časy nastav na XX ( minuty v rozsahu 00 až 99). Automaticky může zastavovat časování až ve třech bodech ( např. 3 třetiny ) pokud je povoleno zastavování času – viz Zastavovat čas v nastavení ovladače.

 

V:81XX – první zastavovací (srovnávací) čas nastav na XX v minutách, ostatní nemění

 

V:82XX – druhý srovnávací čas nastav na XX, ostatní nemění

 

V:83XX – třetí srovnávací čas nastav na XX, ostatní nemění

 

V:84XX – presetová hodnota v minutách ( nulování při časování dolu )

 

V:8910 – blokovat opakování stejné funkce v přičítání/odečítání skóre – blokování 1 vteřinu

V:8911 – blokovat opakování stejné funkce v přičítání/odečítání skóre – blokování 5 vteřin

 

V:8912 – zobrazovač času nezabliká při ručním zastavení ( STOP )

V:8913 – zobrazovač času zabliká při ručním zastavení ( STOP )

 

V:8914 – zobrazovač času nezabliká při ručním vynulování času ( NULOVÁNÍ )

V:8915 – zobrazovač času zabliká při ručním vynulování času ( NULOVÁNÍ )

 

V:8916 – zobrazovač času nezabliká při automatickém zastavení ( test shody – viz časy

                81XX, 82XX a 83XX, či při přetečení/podtečení v časování 99:59/00:00)

V:8917 – zobrazovač času zabliká při automatickém zastavení

 

V:8918 – zobrazovač času nezabliká při odstartování ( START )

V:8919 – zobrazovač času zabliká při odstartování ( START )

 

 

V:8920 – skóre při spuštěném času nelze vynulovat

V:8921 – nulování skóre při spuštěném časování je povoleno (po stisku NULOVÁNÍ)

 

V:8922 – čas zobrazovat na 3 pozicích, pokud jsou desítky minut 0 ( po vynulování 0.00 )

V:8923 – čas zobrazovat vždy na 4 místech ( po vynulování 00:00 )

 

V:8924 – stav bodů zobrazovat úsporně ( 0 v desítkách vždy zhasnuté, po vynulování 0 )

V:8925 – stav bodů zobrazovat vždy na 2 místech ( po vynulování 00 )

 

V:8926 – příslušný stav bodů ( DOMÁCÍ či HOSTÉ ) po změně nezabliká

V:8927 – příslušný stav bodů krátce zabliká, pokud se hodnota změní

 

 

V:90CS – vyvážení jasu ( offset ) mezi červenými ( Skóre ) a žlutými ( Čas ) zobrazovači

 

Defaultně je nastaveno: 9054, čas stupeň 5, skóre 4.

 

Pokud je zapotřebí přidat jas času o 1 stupeň, ale přitom ponechat jas skóre, odešleme: V:9064. Od dva stupně více oproti default: 9074, o stupeň méně oproti default: 9044 atd.

 

Maximální nastavení pro čas – žluté zobrazovače: 909X, minimální 900X.

Maximální nastavení pro skóre – červené zobrazovače: 90X9, minimální 90X0.

 

POZN: stiskem jas+ či jas- na ovladači zvyšujeme současně jas skóre i času s přihlédnutím k nastavení vyvážení ( offset ).

 

www.selfcontrol.cz