Návod k elektronickému zobrazovači cen PHM – alfanumerický, grafický systém

 

Základní parametry:

 

·                      Řídící jednotka DS3013.

·                      Každý řádek ( produkt ) má svoji napájecí jednotku. Zobrazuje ceny i názvy produktů a další textové informace, čas, datum, teplotu dle nastavení.

·                      Regulátor pro ventilátorové chlazení a profukování proti orosení.

·                      Hlavní jednotka vybavena teplotním snímačem ( kabel 3m ), RF přijímačem a externím fotočidlem pro řízení jasu zobrazovačů dle okolního osvětlení.

·                      Zobrazování cen ve formátu 88,88 ( 4 nebo 6 LED modulů na produkt podle velikosti panelu, standardně 6 modulů ).

·                      Bezdrátový přenos dat z RF dálkového ovladače ( FM 868MHz ).

·                      Zabezpečení RF přenosu plovoucím kódem.

 

 

 

1.  Stručný popis funkce a připojení

 

            Jádrem řídící jednotky je modul  RF10-P10CNTR a společně s napájecím zdrojem 230VAC/5VDC je umístěn ve vodotěsné plastové krabici. 

 

Radiofrekvenční přenos využívá FM 868MHz. Přijatá data jsou zobrazována na příslušných zobrazovačích a současně jsou uložena do vnitřní trvalé paměti typu EEPROM. Obsah paměti zůstane zachován i po vypnutí napájení.

 

 

 

Upozornění: připojování a odpojování zobrazovačů ( rozpojování/zapojování kabelů ) provádějte výhradně ve vypnutém stavu. Nikdy nerozpojovat / nezapojovat pod napětím ( v chodu ) - hrozí poškození elektronických obvodů. Jakmile zůstanou zobrazovače po připojení dalšího modulu zhasnuté nebo poblikávají, je patrně vadný některý z propojovacích kabelů mezi zobrazovacími moduly a napájecí jednotkou. Postupným odpojením ve vypnutém stavu a opětovným zapnutím lokalizujte vadný kabel či modul.

 

 

 

2.  Parametry dálkového ovladače ( dále jen DO )

 

·                     Dvouřádkový LCD: napájení 9V baterie.

·                     Zapnutí ovladače stiskem *.

·                     Pokud je LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec či při odeslání dat pohasíná, vyměňte baterii.

·                      Doporučený rozsah teplot od 0°C do 50°C.

·                      4 pamětí pro uložení cen čtyř produktů včetně jejich názvů.

·                      Paměť pro uložení loga/pozdravu/uvítací informace po zapnutí DO.

·                      Ovládání jasu zobrazovače v 16 úrovních.

·                      Maximální šetření baterie v DO: automatické zhasnutí podsvícení LCD displeje při delší nečinnosti ( cca 30 vteřin od posledního stisku tlačítka), po zhasnutí LCD se DO vypne úplně.

·                      Po zapnutí bude na prvním řádku LCD zobrazeno logo či uvítací informace, např.Vitejte . Tento text lze libovolně měnit.

 

3.  Aktualizace cen a názvů produktů, změna jasu

 

·                    Po zapnutí DO ( stiskem * )  je na horním řádku zobrazen uvítací text, např. Vitejte, druhý řádek LCD je prázdný – svítí-li uvítací text ( DobryDen), ovladač je v základní nabídce. V tomto režimu lze provádět následující funkce ( DO je v hlavní nabídce )

 

·                    Stiskem 1 - 4 vstoupíme do nastavení příslušné ceny – viz 3.1. Nastavení cen

 

·                    Stiskem A resp. B ovládáme jas zobrazovače – viz 3.2. Ovládání jasu zobrazovače

 

·                    Stiskem C lze upravovat uvítací text ( logo ) – viz 3.3. Uvítací text

 

·                    Stiskem 9 lze řídit / změnit funkci zobrazovače - viz 3.4. Nastavení systému

 

3.1.      Nastavení cen

 

·                    Po stisku 1 - 4 je zobrazen na prvním řádku příslušný text, např. DIESEL a na druhém řádku LCD cena produktu ( na prvním znaku ceny bliká kursor ), například 27,44 Kč.

 

·                    Stiskem * nastavení cen ukončíme a DO se vrátí do hlavní nabídky (zobrazen uvítací text)

 

·                    Zadáním číselné hodnoty 0 - 9 vložíme novou cenu.

 

·                    Tlačítko # má funkci desetinné čárky, po stisku # se kursor přesune za čárku.

 

·                    Tlačítko * vymaže předchozí znak ( nalevo od kursoru ).

 

·                    Je k dispozici automatické ukončování, např. zadáním 27 a stiskem D je uloženo 27,00.

 

·                    Možnost rychlé změny haléřové části ( čísla za desetinnou čárkou ).

 

 

Příklad: po stisku 1 přejdeme k nastavení cen pro první řádek zobrazovače. Na LCD bude

              zobrazeno:

                                      DIESEL

                                      27,44   

 

Kursor bude blikat na druhém řádku na první pozici, t.j. na znaku 2. Chceme-li nyní

změnit cenu na 33,50 Kč, stačí stisknout 3 , 3 , 5 , 0 a D a bude uloženo 33,50 Kč.

 

 

·                    Stiskem D poslední hodnotu uložíme a současně ji odešleme do zobrazovače, poté přejde DO do nastavení následující ceny ( 2.produktu ) a na LCD bude zobrazena cena 2 z hlavní nabídky, např :

 

                                      NATURAL

                                      29,30 

 

·                    Stiskem B vstoupíme do nastavení ceny pro následující řádek.

·                    Stiskem A vstoupíme do nastavení ceny předchozího řádku.

·                    Tlačítky A a B lze libovolně procházet nahoru a dolu mezi všemi čtyřmi produkty (pokud stiskneme A resp. B při zadávání, nebude právě editovaná cena uložena – uložení a současně odeslání jen po stisku tlačítka D ).

·                    Odesláním ceny 99,99 Kč příslušný řádek na LED zobrazovači vypneme.

·                    Odesláním ceny 99,98 Kč na daném řádku LED displeje zobrazíme ----.

·                    Stiskem C vstoupíme do Změna textu produktu  ( právě editovaná cena produktu uložena nebude a na druhém řádku bude zobrazena cena původní ).

 

Změna textu produktu

 

·                    Kursor bliká na prvním znaku upravovaného textu.

·                    Stiskem C ukončíme editaci textu a vrátíme se do nastavení ceny ( viz 1.1 ), změněný text nebude uložen.

·                    #  posun kursoru o jedno místo vpravo

·                    *  posun kursoru o jedno místo vlevo ( z prvního znaku - ukončení a návrat do nastavení cen )

·                    D uložení nového textu a návrat do nastavení ceny příslušného produktu. Název produktu je po stisku odeslán do PHM zobrazovačů.

·                    C návrat do nastavení cen bez uložení

·                    Stiskem 0 - 9 vkládáme písmena abecedy stejným způsobem jako píšeme SMS na mobilu, např. jedním stiskem 2 zadáme znak A na pozici kursoru, přičemž se kursor neposune, dalším stiskem 2 přepíšeme znak na B, dalším stiskem na C a t.d. - následují malá písmena a b c. Stiskneme-li jiné číslo než 2, kursor se posune a současně na novou pozici bude vložen příslušný znak. Požadujeme-li zadat např. AB po stisku 2 posuneme kursor stiskem #.

 

3.2.      Ovládání jasu zobrazovačů cen/produktů

 

·                    Funkce je přístupná jen z hlavní nabídky (zobrazen uvítací text, např. Vitejte).

·                    Stiskem A jas o jeden stupeň zvýšíme.

·                    Stiskem B jas o jeden stupeň snížíme ( je-li zapnutá korekce dle fotočidla, mění se dle okolního osvětlení v rozsahu dle nastavené citlivosti fotočidla – viz kapitola 4 )

·                    poslední nastavení je v obou řídících jednotkách uloženo do trvalých pamětí EEPROM

 

 

3.3.      Uvítací text

 

·                    Funkce přístupná po stisku C z hlavní nabídky – na LCD svítí uvítací text.

 

·                    Po stisku C kursor bliká na prvním znaku loga ( uvítacího textu, např. DobryDen ).

·                    Stiskem C editaci textu ukončíme bez uložení a vrátíme se do hlavní nabídky.

 

·                    #  posun kursoru o jedno místo vpravo.

·                    *  posun kursoru o jedno místo vlevo ( z prvního znaku - ukončení a návrat do hlavní nabídky ).

·                    D uložení nového loga a návrat do hlavní nabídky.

·                    C návrat do hlavní nabídky bez uložení.

POZN: Stiskem 0 - 9 vkládáme písmena abecedy stejným způsobem jako píšeme SMS na mobilu, např. jedním stiskem 2 zadáme znak A na pozici kursoru, přičemž se kursor neposune, dalším stiskem 2 přepíšeme znak na B, dalším stiskem na C a t.d. - následují malá písmena a b c. Stiskneme-li jiné číslo než 2, kursor se posune a současně na novou pozici bude vložen příslušný znak. Požadujeme-li zadat např. AB po stisku 2 posuneme kursor stiskem #.

 

 

 

 

 

3.4.      Nastavení systému – SETUP

 

Funkce je přístupná z hlavní nabídky ( na LCD svítí uvítací text ).

 

Po stisku tlačítka 9 je na LCD zobrazeno:

 

                                      *SETUP*

                                       99+        !

 

Je možné tak změnit základní nastavení, zobrazovací režimy a parametry nebo třeba znakovou sadu či citlivost fotočidla nebo automatiku přizpůsobování jasu displeje vypnout.

 

Příklad: Požadujeme přepnout ovladač do zadávání v Eurech? Za 99+ napíšeme 61, na LCD bude:

 

                                      *SETUP*

                                       99+61    !

 

Stiskneme D a nastavení odešleme do zobrazovačů PHM. DO přejde do hlavní nabídky ( svítí

uvítací text  a DO bude v režimu zobrazování v Eurech). Další parametr je možný opět stiskem 9.

 

Přepnutí zpět na Kč odesláním 99+60. Změna je platná pouze pro samotný ovladač ( zadávání

ceny na ovladači ).

 

 

 

Tabulka všech podporovaných parametrů

 

66+XX … Nastavení prahové, referenční teploty pro regulátor ventilátorů. XX v rozsahu 00 až 99. Bude-li měřená teplota vyšší než tato referenční mez, sepne u regulátoru výstup a zapne ventilátor pro chlazení, ofukování zobrazovačů ( regulátor má 2 výstupy – viz dále).

 

Regulátor: Výstup 1 ( porovnává referenční teplotu s měřenou z interního čidla regulátoru, bude-li meřená teplota > referenční, pak sepne výstup. Vypnutí výstupu s hysterezí 4 st.C.

 

Regulátor: Výstup 2 ( porovnává referenční teplotu s měřenou z venkovního čidla, které je připojeno k řídící jednotce, bude-li meřená teplota > referenční, pak sepne výstup. Vypnutí výstupu s hysterezí 4 st.C.

 

 

77+RX … Nastavení fontu X pro řádek R ( R=1 … první řádek, 2 … druhý, … ).

X=0 nejmenší velikost číslic

X=1 větší font, X=2 vyšší a širší font

X=3 maximální velikost číslic

X=4 řádek bude zobrazovat měřenou teplotu + nejmenší velikost číslic a znaků

X=5 řádek bude zobrazovat teplotu, větší font, X=6 teplota + vyšší a širší font

X=7 teplota + maximální velikost číslic

X=8,9 rezervováno pro další funkce

 

 

:      Požadujeme na třetím řádku nejmenší výšku číslovek se zobrazováním čísla produktu 3. řádku.

 

Na dálkovém ovladači stiskneme * a tím jej zapneme. Stiskneme 9, na LCD se zobrazí:

 

 *SETUP*

 99+         !

 

Opakovaným stiskem * vymažeme 99+ a zadáme 77, zobrazí se 77+.

Dále zadáme 3 a 0 a stiskneme D.

Odešle se nastavení 77+30 ( R=3, X=0 ) a na třetím řádku bude produkt zobrazen nejmenším

znakovým fontem.

 

 

 

88+RT … Mapování řádků podle nacenění z kasy, řádek R ( R=1…první, 2 … druhý, …).

            T=0 až 9, číslo produktu dle databáze kasy.

 

 

99+60 … Zobrazování v Kč ( funkce má vliv pouze na ovladač ).

99+61 … Zobrazování v Eurech ( funkce má vliv pouze na ovladač ).

 

99+7099+77Nastavení minimálního jasu za tmy ( vyšší číslo = vyšší jas za úplné tmy ). Nižší číslo = zobrazovače v noci mají nižší jas a méně oslňují

 

99+8099+87Nastavení citlivost fotočidla ( vyšší číslo = vyšší citlivost = vyšší dynamika jasu mezi tmou a plném slunečném počasí , 81=minimální rozsah, 87=maximální rozsah,

            80 = autokorekce jasu fotočidlem bude vypnuta, nastavení jasu podle tlačítek A a B ovladače ).

 

Jas při zapnuté autokorekci je počítán dle vzorečku:  Jas = Citlivost_fotočidla/7 * %Fotohodnota * Stupeň_jasu

 

 

99+90 … Nastavení pro regulátor - ventilátory poběží trvale bez ohledu na teplotu.

99+91 … Totéž co 99+90.

99+92 … Totéž co 99+90.

99+93 … Totéž co 99+90.

 

 

 

99+97 … Inicializace řídící jednotky – ceny všech produktů budou v jednotkách přepsány inicializačními hodnotami ( 12,34 ; 56,78 ; 90,12 ; 34,56 ) a veškerá předchozí nastavení budu přepsána továrním nastavením.

 

 

 

99+98Test fotočidla ( na prvním řádku bude zobrazen úroveň řízeného jasu v rozsahu 0 až 255, vyšší hodnota = vyšší jas dopadající na fotočidlo, vliv má rovněž nastavení úrovně jasu, fotocitlivost a minimálního jasu za tmy. V levém horním rohu bude zobrazen stav vstupu od kasy – KASA OK = propojeno s kasou, KASA ? – RS232 odpojena od kasy).

 

 

99+99 … Konec testu fotočidla ( na displeji budou zobrazovány produkty , stav po zapnutí).

 

 

www.selfcontrol.cz