Návod k elektronickému zobrazovači cen PHM – jednodušší verze

 

 

Základní parametry:

 

 

·                      Každá řídící jednotka s vlastním RF přijímačem.

 

·                      Umožňuje zobrazovat pouze číselné informace – ceny produktů.

 

·                      Interní napájecí zdroj ( vstup 230V AC ), výstupní DC nastaveno na 14.6V.

 

·                      Zobrazování cen 2 produktů ve formátu 88,88 ( 4 zelené moduly na řádek ), výška znaků 28cm / rozměry modulu 33 x 17cm.

 

·                      Bezdrátový přenos dat z RF dálkového ovladače.

 

·                      Zabezpečení RF přenosu proti nežádoucímu přístupu chytrým kódem.

 

 

Výstupy na zobrazovače:

 

·                      1. jednotka – produkty ( řádky ) 1 a 2.

 

·                      2. jednotka – produkty ( řádky ) 3 a 4.

 

 

1.    Stručný popis funkce a připojení

 

 

            Jádrem všech jednotek jsou řídící moduly  MLD44X1 a společně s napájecím zdrojem 230VAC/14.6VDC jsou umístěny ve vodotěsných plastových krabicích GW44208. 

 

Radiofrekvenční přenos využívá šifrované kódování, přijatá data jsou zobrazována na příslušných zobrazovačích a současně jsou uložena do vnitřní trvalé paměti typu EEPROM. Obsah paměti zůstane zachován i po vypnutí napájení.

 

 

Upozornění: připojování a odpojování zobrazovačů ( rozpojování/zapojování kabelů ) provádějte výhradně ve vypnutém stavu. Nikdy nerozpojovat / nezapojovat pod napětím ( v chodu ) - hrozí poškození elektronických obvodů. Jakmile zůstanou zobrazovače po připojení dalšího modulu zhasnuté nebo poblikávají, je patrně vadný některý z propojovacích kabelů mezi zobrazovacími moduly a napájecí jednotkou nebo samotný, naposledy připojený zobrazovač. Postupným odpojením ve vypnutém stavu a opětovným zapnutím lokalizujte vadný kabel či modul.

 

Pokud zobrazovače po několikahodinovém provozu ( může být i po několikaměsíčním provozu ) vypnou a nejdou rozsvítit, mohla se do zařízení dostat voda, která vlivem elektrochemických dějů způsobila „můstky“  mezi spoji a tím zvýšila svod/zkrat. Příslušná jednotka tyto zkraty při zapnutí detekovala a preventivně vypnula zobrazovače všechny své zobrazovače. Nikdy v těchto případech nezapínejte, nerozpojujte ani nezapojujte kabely za provozu, hrozí „propálení“ desek v místech „svodů“. Elektroniku je třeba vysušit , znovu propojit a teprve potom zapnout – při soft startu a testech je zjištěno, zda je možné zobrazovat či nikoliv. V případě že nepomůže ani vysušení, elektroniku zašlete k nám na opravu.

 

2.   Parametry dálkového ovladače ( dále jen DO )

 

·                     Dvouřádkový LCD: napájení 9V baterie.

·                     Zapnutí ovladače stiskem libovolného tlačítka.

·                     Pokud je LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec či při odeslání dat pohasíná, vyměňte baterii.

·                      Doporučený rozsah teplot od 0°C do 50°C.

·                      Až 8 pamětí pro uložení cen osmi produktů včetně jejich názvů ( v řídících jednotkách využity pouze 4. ).

·                      Paměť pro uložení loga/pozdravu/uvítací informace po zapnutí DO ( např. DobryDen ).

·                      Ovládání jasu zobrazovače v 10 úrovních (0=zhasnuto, 1 až 9 úroveň jasu od min. do max.).

·                      Maximální šetření baterie v DO: automatické zhasnutí podsvícení LCD displeje při delší nečinnosti ( do 20 vteřin od posledního stisku tlačítka), po zhasnutí LCD se DO vypne úplně.

·                      Po zapnutí bude na prvním řádku LCD zobrazeno logo či uvítací informace, např.Vitejte . Tento text lze libovolně měnit.

 

3.   Aktualizace cen, změna jasu, editace názvů produktů

 

 

·                    Po zapnutí DO je na horním řádku zobrazen uvítací text, např. DobryDen, druhý řádek LCD je prázdný – svítí-li uvítací text, ovladač je v základní nabídce. V tomto režimu lze provádět následující funkce ( DO je v hlavní nabídce )

 

·                    Stiskem 1 - 8 vstoupíme do nastavení příslušné ceny – viz 3.1. Nastavení cen

 

·                    Stiskem A resp. B ovládáme jas zobrazovače – viz 3.2. Ovládání jasu zobrazovače

 

·                    Stiskem C lze upravovat uvítací text ( logo ) – viz 3.3. Uvítací text

 

·                    Stiskem 9 lze řídit / změnit funkci zobrazovače - viz 3.4. Nastavení systému

 

 

3.1.      Nastavení cen

 

·                    Po stisku 1 - 8 je zobrazen na prvním řádku příslušný text, např. DIESEL a na spodním řádku LCD cena produktu ( na prvním znaku ceny bliká kursor ), například 27,44 Kč.

 

·                    Stiskem * nastavení cen ukončíme a DO se vrátí do hlavní nabídky (zobrazen uvítací text)

 

·                    Zadáním číselné hodnoty 0 - 9 vložíme novou cenu.

 

·                    Tlačítko # má funkci desetinné čárky, po stisku # se kursor přesune za čárku. Při vložení třetí číslice v pořadí se před ní desetinná čárka ( oddělovač ) vloží automaticky.

 

·                    Tlačítko * vymaže předchozí znak ( nalevo od kursoru ).

 

·                    Je k dispozici automatické ukončování, např. zadáním 27 a stiskem D je uloženo 27,00.

 

·                    Možnost rychlé změny haléřové části ( čísla za desetinnou čárkou ).

 

 

Příklad: po stisku 1 přejdeme k nastavení cen pro první řádek zobrazovače. Na LCD bude             zobrazen název produktu, popřípadě jen číslo řádku – viz Změna textu produktu:

                                      DIESEL

                                      27,44   

 

Kursor bude blikat na druhém řádku na první pozici, t.j. na znaku 2. Chceme-li nyní

změnit cenu na 33,50 Kč, stačí stisknout 3 , 3 , 5 , 0 a D a bude uloženo 33,50 Kč.

 

·                    Stiskem D poslední hodnotu uložíme a současně ji odešleme do zobrazovačů ( centrální řídící jednotky ), poté přejde DO do nastavení následující ceny ( 2.produktu ) a na LCD bude zobrazena cena 2 z hlavní nabídky, např :

 

                                      NATURAL

                                      29,30 

 

·                    Stiskem B vstoupíme do nastavení ceny pro následující řádek.

·                    Stiskem A vstoupíme do nastavení ceny předchozího řádku.

·                    Tlačítky A a B lze libovolně procházet nahoru a dolu mezi všemi produkty (pokud stiskneme A resp. B při zadávání, nebude právě editovaná cena uložena – uložení a současně odeslání jen po stisku tlačítka D ).

·                    Odesláním ceny 99,99 Kč příslušný řádek na LED zobrazovači zhasneme.

·                    Odesláním ceny 99,98 Kč na daném řádku LED displeje zobrazíme --,--

·                    Odesláním ceny 99,97 Kč na daném řádku LED displeje zobrazíme -- --

 

·                    Stiskem C vstoupíme do Změna textu produktu  ( právě editovaná cena produktu uložena nebude a na druhém řádku bude zobrazena cena původní ).

 

Změna textu produktu

 

·                    Kursor bliká na prvním znaku upravovaného textu.

·                    Stiskem C ukončíme editaci textu a vrátíme se do nastavení ceny ( viz 1.1 ), změněný text nebude uložen.

·                    #  posun kursoru o jedno místo vpravo

·                    *  posun kursoru o jedno místo vlevo ( z prvního znaku - ukončení a návrat do nastavení cen )

·                    D uložení nového textu a návrat do nastavení ceny příslušného produktu

·                    C návrat do nastavení cen bez uložení

·                    Stiskem 0 - 9 vkládáme písmena abecedy stejným způsobem jako píšeme SMS na mobilu, např. jedním stiskem 2 zadáme znak A na pozici kursoru, přičemž se kursor neposune, dalším stiskem 2 přepíšeme znak na B, dalším stiskem na C a t.d. - následují malá písmena a b c. Stiskneme-li jiné číslo než 2, kursor se posune a současně na novou pozici bude vložen příslušný znak. Požadujeme-li zadat např. AB po stisku 2 posuneme kursor stiskem #.

 

3.2.      Ovládání jasu zobrazovačů cen/produktů

 

·                    Funkce je přístupná jen z hlavní nabídky (zobrazen uvítací text, např. DobryDen).

·                    Stiskem A nebo B vstoupíme do režimu nastavení jasu.

 

Po vstupu do režimu nastavení jasu bude na displeji ovladače vždy zobrazeno:

 

DISPLEJE

JAS=?

 

·                    Stiskem tlačítka 1 až 9 změníme nový jas displejů (1=nejnižší jas, 9=maximální jas).

 

·                    Stiskem tlačítka 0 displeje úplně zhasneme. Na ovladači se po stisku 0 zobrazí:

 

DISPLEJE

ZHASNUTO

 

·                    Ukončení režimu nastavení jasu provedeme buď stiskem * nebo tlačtka D, popřípadě se po několika vteřinách nečinnosti ovladač sám vypne.

 

·                    Poslední změnu si řídící jednotky budou pamatovat i po výpadku napájení ( poslední změna uložena do EEPROM ).

 

3.3.      Uvítací text

 

·                    Funkce přístupná po stisku C z hlavní nabídky.

 

·                    Po stisku C kursor bliká na prvním znaku loga ( uvítacího textu, např. DobryDen ).

 

·                    Stiskem C editaci textu ukončíme bez uložení a vrátíme se do hlavní nabídky.

 

·                    #  posun kursoru o jedno místo vpravo.

·                    *  posun kursoru o jedno místo vlevo ( z prvního znaku - ukončení a návrat do hlavní nabídky ).

 

·                    D uložení nového loga a návrat do hlavní nabídky.

·                    C návrat do hlavní nabídky bez uložení.

POZN: Stiskem 0 - 9 vkládáme písmena abecedy stejným způsobem jako píšeme SMS na mobilu, např. jedním stiskem 2 zadáme znak A na pozici kursoru, přičemž se kursor neposune, dalším stiskem 2 přepíšeme znak na B, dalším stiskem na C a t.d. - následují malá písmena a b c. Stiskneme-li jiné číslo než 2, kursor se posune a současně na novou pozici bude vložen příslušný znak. Požadujeme-li zadat např. AB po stisku 2 posuneme kursor stiskem #.

 

3.4.      Nastavení systému – SETUP

 

Funkce je přístupná z hlavní nabídky ( na LCD svítí uvítací text ).

 

Po stisku tlačítka 9 je na LCD zobrazeno:

 

                                      *SETUP*

                                       99+        !

 

Je možné tak změnit základní nastavení, zobrazovací režimy a parametry řídících jednotek.

 

Příklad: Požadujeme přepnout ovladač do zadávání v Eurech? Za 99+ napíšeme 61, na LCD bude:

 

                                      *SETUP*

                                       99+61    !

 

Stiskneme D a poslední změnu tím uložíme. DO přejde do hlavní nabídky ( svítí uvítací text  a

DO bude v režimu zobrazování cen v Eurech). Další parametr je možný opět stiskem 9.

 

Přepnutí zpět na Kč odesláním 99+60. Změna je platná pouze pro samotný ovladač ( zadávání

ceny na ovladači ), nemění nastavení v řídících jednotkách.

 

 

Tabulka všech podporovaných parametrů

 

99+60 … Zobrazování v Kč ( funkce má vliv pouze na ovladač ).

99+61 … Zobrazování v Eurech ( funkce má vliv pouze na ovladač ).

 

99+8X … Využito pro změnu jasu ( X=jas 0 až 9, 0=zhasnuto, 1=min.jas , 9=max.jas ).

 

Pro jednotky původní, opravované přidány další parametry, funkce:

 

99+90 … Řídící jednotka přepnuta na oboustranný totem.

99+91 … Řídící jednotka přepnuta na jednostranný totem – výchozí nastavení.

 

Režim = jednostranný totem

 

99+92 … Na slotech produkty: 3412 ( v pořadí odpředu dozadu ) – výchozí nastavení.

99+93 … Na slotech produkty: 1234 ( v pořadí odpředu dozadu ).

 

Režim = oboustranný totem

 

99+92 … Na slotech produkty: 3344 ( v pořadí odpředu dozadu ).

99+93 … Na slotech produkty: 1122 ( v pořadí odpředu dozadu ).

 

 

 

4.         Informační LED na jednotkách

 

Červená LED na všech jednotkách – startovací blikání  po zapnutí napájení bliká během testování ( testuje napětí DC zdroje, které musí být v toleranci, testu zkratů, svodů a poruch ).

 

Dokud červená LED bliká = provádí se testování.

 

Pokud toto blikání neustává a zobrazovače se nerozsvítí, byla detekována porucha – postupujte dle návodu strana 1.

 

Červená LED po startovacím zablikání zhasne = jednotka je plně funkční a zobrazuje ceny.

 

 

 

www.selfcontrol.cz