Základní parametry elektronického číselníku ZR3100 pro zobrazování žalmů

 

·                    Externí napájecí adaptér 230 / 12V DC, 1A

·                    výška číslic 100mm pro číslo písně / 57mm pro nápěv ( číslo sloky )

·                    barva číslic: červená

·                    umístění číslic: pod řádkem hlavních číslic číslo sloky zarovnáno vpravo

·                    radiový dálkový ovladač, minimální dosah 50m, ovladač má vlastní displej typu LCD

·                    typ rámečku: dřevěný, přírodní barva

·                    plexi lesklé, možnost zavěšení na zeď

·                    po zapnutí bude číselník vždy zhasnutý, zobrazení odesláním čísla z ovladače

·                    možnosti přizpůsobení jasu zobrazovače světelným podmínkám – 16 úrovní jasu

 

1.   Parametry dálkového ovladače ( DO )  s LCD displejem

 

·                     dvouřádkový LCD: napájení 9V baterie

·                     je-li LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec nebo zhasíná při odesílání, je nutné baterii vyměnit

·                      doporučený rozsah teplot 0°C až 50°C

·                      10 pamětí pro uložení čísla pod čísly 0 až 9, ovladač si dále pamatuje posledně odeslané číslo

·                      zapnutí ( aktivace ovladače ) stiskem libovolného tlačítka, ovládání jasu číselníku v 16 úrovních

 

2.   Vkládání čísel a základní funkce

 

·                    vkládání čísel na DO respektuje formát zobrazovaných dat číselníkem

·                    tlačítkem D odešleme poslední vložené číslo, po odeslání se údaj přesune do horního řádku LCD a spodní řádek bude vymazán a připraven k dalšímu zadávání.

·                    horní řádek LCD slouží k zobrazení naposledy odeslané hodnoty

·                    dolní řádek LCD zobrazuje právě zadávané číslo

·                    formát je následující: * číslo písně # nápěv  D

·                    číslo písně bude zobrazeno na prvních třech místech číselníku ( 100mm digity )

·                    pro nápěv je určeno jedno místo ( 57mm digit )

·                    údaj za prefixem * má vliv na číslo písně, hodnota za prefixem # ovlivní nápěv

·                    nebude-li za * žádná hodnota, číselník zhasne

 

 

 

3.   Rozšířené funkce a operace s pamětí

 

 

3.1     Krokování  - inkrementace / dekrementace poslední hodnoty

 

·                    stiskem A zvýšíme zobrazenou hodnotu o 1 ( číslo se změní v číselníku i na LCD DO )

·                    stiskem B naopak zobrazený údaj o 1 snížíme

·                    na změnu zobrazení má jednak vliv, jakým způsobem jsme poslední údaj odeslali - viz poslední prefixy * , #  a  také nastavená funkce V:9993 až V:9995 - podrobnosti v odstavci 4.1

 

·                    v případě nastavení V:9995 D bude platit:

 

Pokud poslední řetězec obsahoval * i  #  ( číselník zobrazuje číslo písně i nápěv ),  bude po stisku A / B nejprve změněn nápěv o 1 a teprve v případě jeho přetečení či podtečení ( z 9 na 0 při zvyšování, resp. z 0 na 9 při snižování) nastane změna čísla písně.

 

Obsahoval-li poslední řetězec jen * , nebude se po stisku A / B nikdy nápěv měnit.

 

 

3.2     Paměťové funkce - ukládání do paměti

 

·                    k dispozici je 10 pamětí pod čísly 0 až 9

·                    poslední odeslanou, resp. právě editovanou hodnotu uložíme do paměti takto: stiskneme C a držíme, dále stiskneme číslo paměti 09. Teprve po uvolnění čísla paměti uvolníme i C

·                    příklad: stiskem C 1 ...uložíme poslední číslo ( řetězec ) do paměti pod číslem 1

·                    lze ukládat jak odeslaný řetězec ( již je na horním řádku ), tak řetězec právě editovaný (spodní řádek)

·                    stiskneme-li po odeslání * , # nebo 0 9 , nebude již možné  poslední odeslaný údaj uložit, ale bude uložen tento aktuální.

 

3.3     Paměťové funkce - výběr z paměti

 

·                    hodnotu z paměti vyvoláme takto: stiskneme * a současně příslušné číslo paměti. Teprve po uvolnění čísla paměti uvolníme i *

·                    Příklad: stiskem * 1 zobrazíme na spodním řádku údaj vyvolaný z paměti pod číslem 1 a současně je tato hodnota odeslána do číselníku. Po odeslání se údaj přemístí ze spodního řádku LCD do řádku horního a řádek spodní se vymaže a je připraven k novému zadání.

·                    do paměti lze ukládat všechny kombinace *, #, 0 9

·                    údaje uložené v paměti se neztratí ani při výměně baterie v ovladači

 

3.4     Ovládání jasu číselníku

 

·                    zvýšení jasu o jeden krok - stiskneme * a krátce tlačítko A. Teprve po uvolnění A uvolníme i *.

·                    držíme-li *A stisknuté déle, zvyšujeme jas plynule ( dokud bude A i * stisknuté ). Pokud údaj na zobrazovači bliká, je nastavena maximální hodnota jasu.

 

·                    snížení jasu o jeden krok - stiskneme * a krátce tlačítko B. Teprve po uvolnění B uvolníme i *.

·                    držením *B  postupně jas snižujeme (bliká-li údaj, je nastavena minimální hodnota jasu).

·                    nastavená hodnota jasu je v číselníku vždy uložena do paměti EEPROM.

·                    nastavení jasu je rozděleno do 16 kroků

·                    k dispozici jsou dále 2 fyziologie krokování jasu, přičemž uživatel si může vybrat jednu z těchto variant - více informací v odstavci 4.2

 

3.5     Nastavení času automatického zhasnutí číselníku

 

smysl této funkce je v prodloužení životnosti číselníku, pokud jej zapomeneme vypnout

·                    stiskneme C a současně *, na displeji se zobrazí V:

·                    vložíme číslo, určující po kolika minutách od posledně odeslaného čísla se má číselník automaticky zhasnout

·                    stisknutím D nastavení odešleme

·                    Příklady:

     V:30 D       ... číselník zhasne po 30 minutách od poslední změny čísla

     ( s každým přijetím nových dat je tento interval odpočítáván znovu )

     V:0  D        ... automatika je vypnuta

     V:12345 D ... vypnutí po 2345 minutách, tj. jsou respektována jen poslední 4 místa

 

POZN:  čas zhasnutí obecně V:XXXX , kde XXXX je čas v minutách, některé z těchto hodnot jsou však rezervovány pro jiné využití - viz kapitola 4.

            Odpočet je vždy zahájen až po odeslání následujícího čísla do zobrazovače. Po nastaveném času zobrazovač zhasne, ale je nadále v pohotovostním režimu se sníženou spotřebou a kdykoliv jej lze opět rozsvítit odesláním nového údaje z DO.

           

4.   Speciální funkce zobrazovače

 

Postup nastavení je obdobný jako v nastavení času - kapitola 3.5:

·                    stiskneme C a současně *, na displeji se zobrazí V:

·                    zadáme 999 a příslušné číslo funkce - viz níže

 

4.1     Volba jiného režimu krokování odstavce

 

Níže uvedené platí pro zadání řetězce, který obsahuje i nápěv uvedený za # ,

pouze pro číslo písně ( bez # ) nemá vliv.

 

     V:9993 D    … při zvýšení o 1 (inkrementaci stiskem A) se nápěv po 9 změní na 0,

                              při snížení o 1 (dekrementace stiskem B) se nápěv z 0 změní na 9.

                              Číslo písně se nezmění.

 

     V:9994 D    … při inkrementaci bude nápěv nejvýše 9 ( po 9 nebude 0 ), při dekrementaci

                              nejméně 0 ( zákaz rolování ). Číslo písně se nezmění.

 

     V:9995 D    … při inkrementaci po 9 bude 0, změní se i číslo písně (obsahoval-li řetězec

                              rovněž * ),  při dekrementaci bude po 0 následovat 9 a změní se i číslo písně,

                              obsahoval-li řetězec rovněž * , tj. je povoleno rolování nápěvu i změna čísla

                              písně.

 

Příklad:  požadujeme, aby se měnilo i číslo písně při přenosu nápěvu z 9 na 0.

 

 

Postup:

·                    Současně stiskneme C a * a na LCD se zobrazí V: , obě tlačítka poté uvolníme

·                    zadáme 9995 ( na LCD je zobrazeno V:9995 ) a stiskneme D, čímž provedeme nastavení

 

4.2     Nastavení jiné fyziologie krokování jasu

 

     V:9996 D    … přepnutí číselníku do ekonomického režimu ( snížený jas ),

                              logaritmická stupnice krokování jasu

 

     V:9997 D    … standardní jas, lineární stupnice

 

4.3     Upravení poměru svítivosti mezi 100mm a 56mm displeji

 

     V:9950 D až 9957 D    … svítivost 56mm displeje ( 100mm beze změny ).

 

     V:9960 D až 9967 D    … svítivost 100mm displeje ( 56mm beze změny ).

 

4.4     Automatické vypínání ovladače při nečinnosti

 

     V:9988 D    … při nečinnosti se ovladač vypne ( cca 15 vteřin od posledního stisku

                              tlačítka). Doporučeno pro bateriový provoz.

 

     V:9987 D    … ovladač se automaticky nikdy nevypne ( trvale zapnut ).

                              Doporučeno pro provoz z napájecího adaptéru ( napájecí napětí 5V ).

 

www.selfcontrol.cz