Elektronický číselník ZR3204 s kloubovým držákem

 

 

 

Základní parametry elektronického číselníku ZR3204

 

·                      Interní napájecí zdroj 230VAC / 12VDC, 1.2A.

·                      Výška číslic 100mm pro číslo písně / 57mm pro číslo sloky.

·                      Barva číslic: červená / zelená.

·                      RF dálkový ovladač, minimální dosah 50m, ovladač má vlastní LCD displej.

·                      Typ rámečku: dřevěný, šeříková bílá.

·                      Kouřové plexisklo.

·                      Po zapnutí bude číselník vždy zhasnutý, zobrazení odesláním čísla z ovladače.

·                      Možnosti přizpůsobení jasu zobrazovače světelným podmínkám – 16 úrovní jasu.

 

 

 

1.    Parametry dálkového ovladače ( DO )  s LCD displejem

 

·                     Dvouřádkový LCD: napájení 9V baterie.

·                     Je-li LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec nebo zhasíná při odesílání, je nutné baterii vyměnit.

·                      Doporučený rozsah teplot 0°C až 50°C.

·                      10 pamětí pro uložení čísla pod čísly 0 až 9, ovladač si dále pamatuje posledně odeslané číslo.

·                      Zapnutí ( aktivace ovladače ) stiskem * nebo tlačítek 1, 4 či 7.

 

2.   Vkládání čísel a základní funkce

 

·                    Vkládání čísel na DO respektuje formát zobrazovaných dat číselníkem.

·                    Tlačítkem D ( oDeslat ) odešleme poslední vložené číslo, po odeslání se údaj přesune do horního řádku LCD a spodní řádek bude vymazán a připraven k dalšímu zadávání.

·                    Horní řádek LCD slouží k zobrazení naposledy odeslané hodnoty.

·                    Dolní řádek LCD zobrazuje právě zadávané číslo.

·                    Formát je následující: * číslo písně # sloka  D

·                    Číslo písně bude zobrazeno na prvních třech místech číselníku ( 100mm červené digity ).

·                    Pro sloku jsou určeny spodní dvě místa ( 57mm zelené digity ).

·                    Údaj za prefixem * má vliv na číslo písně, hodnota za prefixem # ovlivní sloku.

·                    Nebude-li za * žádná hodnota, číselník zhasne.

 

 

 

3.   Rozšířené funkce a operace s pamětí

 

 

 

3.1.        Krokování  - inkrementace / dekrementace poslední hodnoty

 

·                    Stiskem A zvýšíme zobrazenou hodnotu o 1 ( číslo se změní v číselníku i na LCD DO ).

·                    Stiskem B naopak zobrazený údaj o 1 snížíme.

·                    Na změnu zobrazení má jednak vliv, jakým způsobem jsme poslední údaj odeslali - viz poslední prefixy * , #  a  také nastavená funkce V:9993 až V:9995 - podrobnosti v odstavci 4.1

 

·                    V případě nastavení V:9995 D bude platit:

 

Pokud poslední řetězec obsahoval * i  #  ( číselník zobrazuje číslo písně i sloku ),

bude po stisku A / B nejprve změněna sloka o 1 a teprve v případě jejího přetečení

či podtečení ( z 9 na 0 při zvyšování, resp. z 0 na 9 při snižování) nastane změna

čísla písně.

 

Obsahoval-li poslední řetězec jen * , nebude se po stisku A / B nikdy sloka měnit.

 

 

 

 

3.2.        Paměťové funkce - ukládání do paměti

 

·                    K dispozici je 10 pamětí pod čísly 0 až 9.

·                    Poslední odeslanou, resp. právě editovanou hodnotu uložíme do paměti takto: stiskneme C a držíme, dále stiskneme číslo paměti 09. Teprve po uvolnění čísla paměti uvolníme i C.

·                    Příklad: stiskem C 1 ...uložíme poslední číslo ( řetězec ) do paměti pod číslem 1

·                    Lze ukládat jak odeslaný řetězec ( již je na horním řádku ), tak řetězec právě editovaný (spodní řádek).

·                    Stiskneme-li po odeslání * , # nebo 0 9 , nebude již možné  poslední odeslaný údaj uložit, ale bude uložen tento aktuální.

 

 

 

3.3.        Paměťové funkce - výběr z paměti

 

·                    Hodnotu z paměti vyvoláme takto: stiskneme * a současně příslušné číslo paměti. Teprve po uvolnění čísla paměti uvolníme i *

·                    Příklad: stiskem * 1 zobrazíme na spodním řádku údaj vyvolaný z paměti pod číslem 1 a současně je tato hodnota odeslána do číselníku. Po odeslání se údaj přemístí ze spodního řádku LCD do řádku horního a řádek spodní se vymaže a je připraven k novému zadání.

·                    Do paměti lze ukládat všechny kombinace *, #, 0 9.

·                    Údaje uložené v paměti se neztratí ani při výměně baterie v ovladači.

 

 

 

3.4.        Ovládání jasu číselníku

 

·                    Zvýšení jasu o jeden krok - stiskneme * a krátce tlačítko A. Teprve po uvolnění A uvolníme i *.

·                    Držíme-li *A stisknuté déle, zvyšujeme jas plynule ( dokud bude A i * stisknuté ). Pokud údaj na zobrazovači bliká, je nastavena maximální hodnota jasu.

 

·                    Snížení jasu o jeden krok - stiskneme * a krátce tlačítko B. Teprve po uvolnění B uvolníme i *.

·                    Držením *B  postupně jas snižujeme (bliká-li údaj, je nastavena minimální hodnota jasu).

·                    Navolená hodnota jasu je v číselníku uložena do trvalé paměti EEPROM ( údaj se nevymaže ani po vypnutí napájení ).

·                    Nastavení jasu je rozděleno do 16 kroků

·                    K dispozici jsou dále 2 fyziologie krokování jasu, přičemž uživatel si může vybrat jednu z těchto variant - více informací v odstavci 4.2

 

3.5.        Nastavení času automatického zhasnutí číselníku

 

smysl této funkce je v prodloužení životnosti číselníku, pokud jej zapomeneme vypnout

·                    Stiskneme C a současně *, na displeji se zobrazí V:

·                    Vložíme číslo, určující po kolika minutách od posledně odeslaného čísla se má číselník automaticky zhasnout.

·                    Stisknutím D nastavení odešleme.

·                    Příklady:

     V:30 D       ... číselník zhasne po 30 minutách od poslední změny čísla

     ( s každým přijetím nových dat je tento interval odpočítáván znovu )

     V:0  D        ... automatika je vypnuta

     V:12345 D ... vypnutí po 2345 minutách, tj. jsou respektována jen poslední 4 místa

 

POZN:  čas zhasnutí obecně V:XXXX , kde XXXX je čas v minutách, některé z těchto hodnot jsou však rezervovány pro jiné využití - viz kapitola 4.

            Odpočet je vždy zahájen až po odeslání následujícího čísla do zobrazovače. Po nastaveném času zobrazovač zhasne, ale je nadále v pohotovostním režimu se sníženou spotřebou a kdykoliv jej lze opět rozsvítit odesláním nového údaje z DO.

           

 

 

4.        Speciální funkce zobrazovače

 

Postup nastavení je obdobný jako v nastavení času - kapitola 3.5:

·                    stiskneme C a současně *, na displeji se zobrazí V:

·                    dále zadáme příslušné číslo funkce - viz níže.

 

 

4.1.        Volba jiného režimu krokování odstavce

 

Níže uvedené platí pro zadání řetězce, který obsahuje i sloku za # , pouze pro číslo písně

( bez # ) nemá vliv.

 

     V:9993 D    … při zvýšení o 1 (inkrementaci stiskem A) se sloka po 9 změní na 10,

                              při snížení o 1 (dekrementace stiskem B) se sloka z 0 změní na 99.

                             Číslo písně se nezmění.

 

     V:9994 D    … při inkrementaci bude sloka nejvýše 9 ( na místě jednotek sloky po 9 nebude

      následovat  0 ), při dekrementaci pouze do 0 ( zákaz rolování ).

      Číslo písně se nezmění.

 

Od nás je číselník nastaven do funkce 9995:

     V:9995 D    … při inkrementaci po 9 bude 10, po 99 bude 00 + změní se i číslo

      písně (obsahoval-li řetězec rovněž * ),

Při dekrementaci bude po 0 následovat 99 a změní se i číslo písně, obsahoval-li řetězec rovněž * , tj. je povoleno rolování sloky i změna čísla písně.

 

 

 

4.2.        Nastavení jiné fyziologie krokování jasu

 

     V:9996 D    … přepnutí číselníku do ekonomického režimu ( snížený jas ),

                              logaritmická stupnice krokování jasu

     V:9997 D    … standardní jas, lineární stupnice

 

 

 

 

 

 

 

4.3.        Upravení poměru svítivosti mezi 100mm a 57mm displeji

 

     V:9950 D až 9957 D    … vyšší číslo zvýší jas 57mm displeje vůči 100mm displeji.

( červený 100mm beze změny ).

     V:9960 D až 9967 D    … upraví svítivost 100mm displeje vůči 57mm displeji.

( zelený 57mm beze změny ).

 

 

 

 

 

Příklad:  požadujeme snížení jasu číslic sloky vůči jasu čísla stránky ( 100mm ).

 

 

 

Postup:

·                    Současně stiskneme * a C a na LCD se zobrazí V: , obě tlačítka poté uvolníme

·                    Zadáme 9950 ( na LCD je zobrazeno V:9950 ) a stiskneme D, čímž provedeme nastavení a jas sloky ( zelených zobrazovačů 57mm ) se sníží.

 

 

POZN: Upravení poměru provádějte při zobrazených číslicích v obou barvách.

 

 

 

Všechna nastavení speciálních funkcí stačí provést pouze jednou. Poslední změny jsou uloženy do energeticky nezávislé paměti EEPROM a budou použity při každém zapnutí číselníku.

 

 

 

 

 

 

 

www.selfcontrol.cz